Izjava o zaštiti podataka

Grupacija Helios (u daljem tekstu: kontrolor, kontakt: Radovana Grkovića 24, adresa e-pošte: gdpr@helios-group.info poštuje privatnost naših korisnika i obavezuje se da će pažljivo šttt podatke prikupljene putem popunjavanja obrazaca na mreži u skladu sa važećim zakonom.

Na određenim mestma na našoj veb lokaciji, korisnici nam mogu dobrovoljno poverit svoje lične podatke (ime, adresu, adresu e-pošte itd.) Grupacija Helios, korist i čuva lične podatke sve do završetka procesa koji je bio svrha za njihovo prikupljanje ili do povlačenja saglasnost. Odgovarajućim tehničkim i organizacionim postupcima za obezbeđivanje ličnih podataka, sprečićemo neovlašćen pristup ličnim podacima ili njihovo objavljivanje.

U slučaju da je korisnik popunio obrazac za kontakt na našoj veb lokaciji, navedene informacije koristćemo samo u svrhu korespondencije. Nažalost, ukoliko korisnik ne želi da nam pruži podatke za kontakt, nećemo moći da odgovorimo na njegovo pitanje.

U slučaju da korisnik prihvat da prima naše biltene, slaćemo ih na njegovu adresu e-pošte sve do otkazivanja. Klikom na vezu za odjavljivanje koja se nalazi na dnu svakog pristglog biltena, korisnik može u bilo koje vreme da otkaže njegov prijem. Korisnik takođe može u bilo koje vreme da otkaže prijem biltena slanjem poruke na adresu e-pošte: gdpr@helios-group.info sa naslovom: GDPR – HELIOS Srbija – „Vaša zemlja”.

Grupacija Helios povremeno poverava određene zadatke vezane za obradu prikupljenih ličnih podataka ugovornim partnerima sa kojima ima zaključen ugovor o obradi ličnih podataka. Ovi partneri mogu da obrađuju prikupljene podatke u ime grupacije Helios samo u predefnisane svrhe i u skladu sa važećim zakonom. U slučaju kada grupacija Helios korist sofverske alatke ili skladišt lične podatke na serverima izvan Evropske unije u druge svrhe, kao meru zaštte korist odobrene standardne ugovorne odredbe kao deo ugovora sa pružaocem ovih usluga.

Korisnik može u bilo kom trenutku da zahteva od grupacije Helios pristup svojim podacima i njihovu ispravku (sa tm u vezi i ograničenje obrade), prenosivost podataka (u slučaju lične saglasnost ili ugovora) ili brisanje njegovih ličnih podataka (što se ne primenjuje na podatke neophodne za sprovođenje ugovora, za vreme trajanja tog ugovora). Korisnik može u bilo kom trenutku povući datu saglasnost za obradu ličnih podataka ili stavit prigovor na korišćenje njegovih podataka u svrhu direktnog marketnga. Da bi to učinio, korisnik treba poslat obaveštenje sa naslovom/tekstom: GDPR – HELIOS Srbija a.d. – „Vaša zemlja” na našu adresu e-pošte: gdpr@helios-group.info ili poštom na adresu: Helios Srbija a.d., Radovana Grkovića 24, 32300 Gornji Milanovac, Srbija. Povlačenje saglasnost ne utče na zakonitost obrade podataka koja je izvršena na osnovu saglasnost pre njenog otkazivanja. Slično tome, svaki subjekt podataka ima pravo da podnese žalbu direktno Povereniku za zašttu podataka ukoliko smatra da se obradom njegovih ličnih podataka krši važeći zakon.