Pravno obaveštenje

Na veb lokaciji nalaze se opšte informacije o kompaniji HELIOS Srbija a.d. i njenim pridruženim kompanijama, informacije o poslovanju navedenih kompanija i njihovim proizvodima. Ovo obaveštenje odnosi se na svako lice koje poset veb lokaciju; molimo vas da ga pažljivo pročitate. Prilikom pristupa veb lokaciji https://www.helios.rs, korisnik potrvrđuje da prihvata uslove koji su ovde navedeni i da se sa njima slaže.

Opšti uslovi i odredbe

HELIOS Srbija a.d. – Opšt uslovi i odredbe kompanije

Podaci o kompaniji

Ime kompanije:Industrija boja i lakova HELIOS Srbija Akcionarsko društvo Gornji Milanovac
Kratko ime kompanije: HELIOS Srbija a.d. Gornji Milanovac
Registarski broj:BD 11109/2005
Poreski identifikacioni broj (PIB):101152852
Br. Reg. uloška: 1-453-00 (Trgovinski sud u Čačku)
Sedište:Gornji Milanovac
Poslovna adresa:Radovana Grkovića 24, 32300 Gornji Milanovac
Telefon:+381 (0)32 77 10 00; +381 (0)32 77 10 30
Fax:+381 (0)32 71 33 34
E-pošta: office@helios.rs

Pravne informacije

Sva prava su zadržana. Obaveštenje se odnosi na matčnu stranicu i na sve podstranice na veb lokaciji www.helios.rs. Sve informacije i sav materijal (tekst i slike) na veb lokaciji www.helios.rs zaštćeni su autorskim i srodnim pravima i/ili pravima industrijske svojine koja su u vlasništvu kompanije HELIOS Srbija a.d. i/ili njenih pridruženih kompanija. Korisnici mogu da koriste veb lokaciju www.helios.rs isključivo u lične, nekomercijalne svrhe. Zabranjena je upotreba veb lokacije www.helios.rs na bilo koji drugi način, a naročito u komercijalne svrhe.

Ograničena upotreba informacija i materijala

Sve informacije i materijal (tekst i slike) koji su objavljeni na veb lokaciji www.helios.rs mogu se reprodukovat isključivo u nekomercijalne svrhe, uz zadržavanje svih navedenih upozorenja o autorskim i srodnim pravima i/ili pravima industrijske svojine. Navedene informacije i materijal ne smeju se kopirat, reprodukovat ili na drugi način distribuirat u komercijalne svrhe bez izričitog pismenog odobrenja kompanije HELIOS Srbija a.d. i/ili njenih pridruženih kompanija.

Svaka reprodukcija ili deo sadržaja veb lokacije moraju bit označeni znakom kompanije HELIOS Srbija a.d., u skladu sa pravilima korporatvnog identteta – sva prava su zadržana. Veb lokacija www.helios.rs takođe sadrži informacije trećih lica i veze ka veb lokacijama trećih lica, pri čemu kompanija HELIOS Srbija a.d.nije odgovorna za njihov sadržaj i ne može dat nikakve garancije u vezi s njim. Ukoliko posećujete i koristte navedene povezane veb lokacije, odgovornost kompanije HELIOS Srbija a.d.u potpunost je isključena.

Kompanija HELIOS Srbija a.d.može izmenit ovo pravno obaveštenje u bilo kom trenutku i ono će bit obavezujuće za korisnike u trenutno važećem obliku; stoga se korisnicima preporučuje da se detaljno upoznaju sa njegovim sadržajem prilikom svake posete veb lokaciji www.helios.rs Zabranjena je upotreba veb lokacije www.helios.rs koja je u suprotnost sa ovde navedenim pravilima. Korisnik koji korist veb lokaciju www.helios.rs u suprotnost sa ovde navedenim pravilima u potpunost je odgovoran za svoje postupke.

Pravna odgovornost

Sve informacije i sav materijal na veb lokaciji www.helios.rs isključivo su namenjeni u informatvne svrhe. Kompanija HELIOS Srbija a.d.posvećena je pružanju tačnih, ažuriranih i kompletnih podataka na veb lokaciji www.helios.rs, ali ne može garantovat njihovu tačnost i potpunost i ne preuzima nikakvu odgovornost u tom pogledu.

Korisnici koriste veb lokaciju www.helios.rs i sadržaj objavljen na toj veb lokaciji na sopstvenu odgovornost. Ni kompanija HELIOS Srbija a.d. ni bilo koje drugo pravno ili fzičko lice koje je doprinelo kreiranju i dizajniranju veb lokacije ili još uvek sarađuje na njenom ažuriranju, nisu odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastat prilikom pristupa informacijama na ovim veb lokacijama, prilikom njihovog korišćenja ili nemogućnost korišćenja ili za bilo koju grešku ili propust u pogledu njihovog sadržaja.

Kompanija HELIOS Srbija a.d.nije odgovorna za štetu (uključujući štetu uzrokovanu virusima) koju bi korisnik mogao da pretrpi na svom sofveru, mobilnom telefonu ili bilo kom drugom uređaju i/ili aplikaciji koja se korist za pristup navedenoj veb lokaciji, kao posledicu posete ili korišćenja veb lokacije www.helios.rs. Pored toga, kompanija HELIOS Srbija a.d.nije odgovorna za bilo koju vrstu štete koja može bit posledica upotrebe ili nemogućnost upotrebe veb lokacije www.helios.rs. Kompanija HELIOS Srbija a.d.zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni veb lokaciju www.helios.rs na bilo koji način i bez obzira na razlog, bez prethodnog obaveštavanja, i ne preuzima odgovornost za bilo kakve posledice th modifkacija.