Helios Srbija

Helios - član KANSAI PAINT grupe

Kompanija Helios Srbija a.d. je članica KANSAI PAINT Grupe, vodećeg svetskog proizvođača boja i premaza. Stremimo ka tome da nas naši kupci prepoznaju kao kompaniju koja pruža najbolji kvalitet u čitavom lancu koji čini know-how, tehnologija, proizvodne karakteristike, aplikacija i servis kupcu.

Helios Srbija a.d. je od nastanka pa do danas prošla kroz brojne promene, a počela je kao preduzeće za preradu kamena, proizvodnju kocke i nemetala, osnovano 1953. godine u Gornjem Milanovcu pod nazivom „Granit“. Od 1956. godine počinje proizvodnja boja za fasade i unutrašnje zidove, a preduzeće tada menja naziv u „Zvezda“ i do 90-ih godina se vrlo brzo razvija neprekidno prateći najnovija tehnološka dostignuća u proizvodnji boja i lakova za potrebe široke potrošnje, metalne i drvne industrije, premaza u prahu, boja za puteve, često uvodeći među prvima nove programe.

Godine 2002. slovenački Helios osniva trgovačku firmu DCB Helios sa sedištem u Beogradu, a zatim, 2003. od malih akcionara Zvezde kupuje većinski paket akcija, i firma menja naziv u „Zvezda-Helios“, čime „Zvezda“ ulazi u sastav Helios Grupe. U 2008. godini u Srbiji se formiraju dva distributivna kanala. Objedinjavanjem svih industrijskih oblasti, Zvezda – Helios postaje proizvodna firma specijalizovana za prodaju industrijskih premaza, dok firma DCB Helios postaje specijalizovni trgovac dekorativnih i autoreparaturnih premaza Helios Grupe.

2014. godine Helios Grupa postaje vlasništvo Ring Int. Holdinga iz Beča i ubrzo se, 2016. godine DCB Helios pripaja firmi Zvezda-Helios a.d. Nova, integrisana kompanija dobija ime Helios Srbija a.d. i tako postaje velika prozvodno – prodajna firma.


Prekretnica u novom razvoju Helios Grupe vezuje se za početak 2017., kada japanski Kansai Paint Co.Ltd. postaje njen 100% vlasnik. Helios iz Domžala postaje evropski centar kompanije Kansai Paint, koja je među deset najboljih kompanija u industriji premaza na svetu.
Helios Srbija nastavlja poslovanje sa optimizmom i velikim planovima, jer još ima dovoljno prostora za poboljšanje kako obima proizvodnje tako i servisa kupaca, logističke funkcije, distributivnih kanala, korišćenja internih resursa. Veliki je potencijal u iskorišćenju svih sinergetskih mogućnosti u okviru nove kompanije, sa novim vlasnikom, tako da će se tržištu ponuditi mnogobrojna korisna rešenja u proizvodima koji još uvek nisu zastupljeni kod nas. Zajedno sa Helios Srbijom, koja gradi budućnost za svoje zaposlene, veliku sigurnost imaju i poslovni partneri s kojima ona sarađuje.

Politika IMS-a ISO 45001 ISO 9001 ISO 14001